Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมข่วงละอ่อนเตียว

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญเด็ก,เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณะสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561ชุมชนขุนวังสามัคคี ได้ดำเนินการเรื่องถังขยะกำจัด  [...]

20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น

🌺🏵20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น🐲🐜 😁😊การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น&และการพัฒนานวัตกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ☺😎 เทศบาลตำบลวังเหนือ​ ลำปาง วันที่  [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เทศบาลตำบลวังเหนือ ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่รับผิดชอบ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือดำเนินงานข่วงละอ่อนเตียว

สานศิลป์ สานวัฒนธรรม ข่วงละอ่อนเตียว Season4 วันเสาร์ [...]

งานป้องกัน ฯ ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์  

งานป้องกัน ฯ ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์       [...]

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนห้วยข่อย    

งานทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่างข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัตตัวอย่างข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัต

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ