Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

กองสาธารณสุข ฯออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

 ร่วมกันตัดหญ้าและกวาดถนนบริเวณถนนเลียบแม่น้ำวัง และ บริเวณลานถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ (อบต.วังเหนือเดิม) ในกิจกรรม [...]

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมข่วงละอ่อนเตียว

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญเด็ก,เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณะสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561ชุมชนขุนวังสามัคคี ได้ดำเนินการเรื่องถังขยะกำจัด  [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เทศบาลตำบลวังเหนือขอความอนุเคราะห์บุคคลภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ [...]

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบล้างลานวัดทุ่งเป้า  

กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

  ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี,ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา และชุมชนป่าเหียงพัฒนา  

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลวังเหนือ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อ [...]

งานป้องกันฯออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ล้างลานวัดบ้านแม่เฮียว  

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ