Loading...
หน้าแรก 2018-07-18T17:20:21+00:00

ข่าวเด่นประจำเดือน

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมข่วงละอ่อนเตียว

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญเด็ก,เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ [...]

เทศบาลตำบลวังเหนือ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

กองสาธารณะสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561ชุมชนขุนวังสามัคคี ได้ดำเนินการเรื่องถังขยะกำจัด  [...]

20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น

🌺🏵20เครือข่ายสร้าง20นวัตกรรม20ท้องถิ่น🐲🐜 😁😊การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมเด่น&และการพัฒนานวัตกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ☺😎 เทศบาลตำบลวังเหนือ​ ลำปาง วันที่  [...]

งานกองสาธารณะสุขฯพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ห้วงเดือนมิถุนายน ผ่านมาเทศบาลตำบลวังเหนือได้พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิกา ในเขตชุมชนขุนวังสามัคคี , ชุมชนทรัพย์เจริญ [...]

Load More Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกัน ฯ ออกใประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ และไกล้เคียง ขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำวังได้เพิ่มระดับขึ้น   [...]

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่ร้บผิดชอบ ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวังเหนือ     [...]

ประชาสัมพันธ์การสรรหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี”

เทศบาลตำบลวังเหนือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี" ครั้งที่ 3 ประจำปี [...]

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมข่วงละอ่อนเตียว

เทศบาลตำบลวังเหนือ ขอเชิญเด็ก,เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ [...]

งานป้องกันออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์

     เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่    [...]

Load More Posts

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความคิดเห็นล่าสุด

รูปภาพกิจกรรม

ลิ้งค์หน่วยงานต่าง ๆ