นางอุไรวรรณ เครือฟู

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางอำไพ กลับโต

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายประกาศิต  สมจิตต์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางณัยลักษณ์  จินตะนา

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางอัมพร  บุญช่วย

นักจัดการงานทั่วไป

 นางทิพาพร  ทองท้วม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายวรวุธ เครือลาว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพรทิพย์  อภัยกาวี

คนงานทั่วไปปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสุภาวิตา  วงค์เทพ

พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้