กองคลัง 2017-06-29T05:58:30+00:00

นางอุไรวรรณ เครือฟู

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

งานการเงินและบัญชี

นางสาววิจิตรา  ขาวผ่อง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวจตุพร คำจำปา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางอำไพ กลับโต

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

นางอัมพร  บุญช่วย

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพรทิพย์  อภัยกาวี

พนักงานจ้างปฏิบัติงานพัสดุ

นายวรวุธ เครือลาว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวอรพรรณ ฉัตรเงิน

คนงานทั่วไปปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นายสุวรรณ คิดว่อง

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม