กองคลัง 2019-04-04T07:44:21+00:00

นางอุไรวรรณ เครือฟู

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางอำไพ กลับโต

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายประกาศิต  สมจิตต์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวอัญชลี  ฤทัยประเสริฐสูง

เจ้าพนักงานพพัสดุปฏิบัติงาน

นางอัมพร  บุญช่วย

นักจัดการงานทั่วไป

 นางทิพาพร  ทองท้วม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายสุวรรณ คิดว่อง

พนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม

นายวรวุธ เครือลาว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวพรทิพย์  อภัยกาวี

คนงานทั่วไปปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสุภาวิตา  วงค์เทพ

พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้