เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในเขตรับผิดชอบ คือ ซ่อมไฟฟ้าในตลาดสด , ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนแม่เฮียวสามัคคีและซ่อมไฟ้าฟ้าสาธารณะชุมชนแพะใต้พัฒนา