เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ตัดหญ้าบริเวณพระบรมรูปทรงม้า ร.5