กองช่างเทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนแพะใต้พัฒนา