เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนห้วยข่อย