เทศบาลตำบลวังเหนือ ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในเขตรับผิดชอบ                   งานตัดกิ่งไม้หน้าวัดทุ่งเป้า