เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับปกครองอำเภอวังเหนือและองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง พัฒนาถนนสายวังเหนือ – พะเยา