ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี,ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา และชุมชนป่าเหียงพัฒนา