เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าชุมชนสัมพันธ์พัฒนา , ชุมชนขุนวังสามัคคี และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี