ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนป่าเหียงพัฒนา ,ชุมชนแพะใต้พัฒนา

และตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ

 

 

 

 

 

 

p