ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพิ้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนแพะใต้พัฒนา , ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา

และเปลี่ยนสวิทซ์แสงแดดชุมชนป่าเหียงพัฒนา