เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

     โดยการต่อสายดับชุมชนขันหอมสัมพันธ์ และซ่อมลำโพงเสียงตามสายชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี