ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนาและ

บริเวณเลียบแม่น้ำวัง