ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนประชาภิรมย์  และชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี