ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ติดตั้งไฟส่องสว่างหน้าวัดทุ่งเป้า

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหน้าศูนย์ชุมชนทรัพย์เจริญ