ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะถนนขุนวัง ซอย 7

และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะถนนชุมชนขันหอมสัมพันธ์