ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตัดต้นไผ่ขวางถนน

และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณชุมชนขันหอมสัมพันธ์