ออกให้บริการด้านสาธาณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมไฟฟ้าสาธาณะชุมชนสัมพันธ์พัฒนาและ

ชุมชนขุนวังสามัคคี ซอย 3