กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขุนวัง