กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลวังเหนือ