ต่อสายเสียงตามสาย ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย.1 , ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนป่าเหียงพัฒนา 5 จุด

และซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนขันหอมสัมพันธ์ จำนวน 2 จุด