ซ่อมสายไฟโคมไฟถนนสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา , ตรวจสอบเสียงตามสายชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ซอย 1

และ ตรวจสอบสายไฟสปอร์ตไลท์ลานกีฬาหน้าเทศบาลตำบลวังเหนือ