ซ่อมไฟฟ้าตลาดสด และซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ลานตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ