ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและลำโพงเสียงตามสายชุมชนประชาภิรมย์