กองช่างออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะชุมชนประชาภิรมย์