เทศบาลตำบลวังเหนือ ออกให้บริการสาธารณะประโยชน์ในเขตรับผิดชอบ งานตัดกิ่งไผ่หน้าสำนักงานการประปา ฯ