เทศบาลตำบลวังเหนือออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่             รับผิดชอบ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนป่าเหียงพัฒนา และ                            ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี