เทศบาลตำบลวังเหนือ ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตัดกิ่งไม้ถนนเลียบฝายน้ำล้น ชุมชนขันหอมสัมพันธ์