กองช่าง 2017-06-29T06:15:18+00:00

นายณฐคุณ ลอดเกิด

ผู้อำนวยการกองช่าง

งานวิศวกรรม

จ่าสิบเอกสุรเชษฐ์ มีพิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 

งานไฟฟ้าสาธารณะ

นายพินทุศักดิ์ แก้วกันทา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายเนตร  กิตตะ

ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

นายสมจิตร  เนื้ออุ่น

พนักงานจ้างปฏิบัติงานเชียนแบบ