นายอศลย์  รินแก้ว

นายช่างโยธาอาวุโส

งานวิศวกรรม

จ่าสิบเอกสุรเชษฐ์ มีพิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 

นายภูริต  ภูครองทอง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายเนตร  กิตตะ

ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง

นายพินทุศักดิ์  แก้วกันทา

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายสมจิตร  เนื้ออุ่น

พนักงานจ้างปฏิบัติงานเชียนแบบ

นางสาววิลาวัลย์  ปัญญาน่าน

พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

นายคมกฤต  มาลา

พนักงานจ้างปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า