กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม 3 ข.

ออกรวบรวมขยะพลาสติกตามร้านค้าในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือที่เข้าร่วมโครงการ