รู้หรือไม่ ถังขยะแต่ละสี มีความหมายอย่างไร ปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ยังแก้ไข

ได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อาจยังไม่เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

สามารถสร้างมูลค่าได้ ส่วนที่เหลือนำไปทำลาย ซึ่งจะทำให้ขยะที่ถูกทำลายลดลง

เรามาร่วมมือกันเพื่อช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองและรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น