กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมพ่อค้า แม่ค้า ที่เช่าแผงขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ