อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือการใช้งานระบบข้อมูลและรายงานการดูแล                      ระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง                         ( โปรแกรม LTC : Long Term Care )