ออกพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID -19)

ณ ตลาดสดเทศบาลวังเหนือและจุดพักขยะในโรงพยาบาลวังเหนือ