กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้