กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรม 3 ข. ออกรวบรวมขยะพลาสติกตามร้านค้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ