ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกที่อาจเกิดจากสัตว์ปีก ประจำปีงบประมาณ 2562

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ ระหว่างวันที่ 17-24 ธันวาคม 2561