ดำเนินการประชุม อสม. ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานและปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อสม