เทศบาลตำบลวังเหนือ ทำการพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านพักครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา เนื่องจากได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลวังเหนือ              พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ดังกล่าว