วันที่ 7 กรกฎาคม 2561ชุมชนขุนวังสามัคคี ได้ดำเนินการเรื่องถังขยะกำจัด  ขยะเปียกในครัวเรือน