นายกนกพันธุ์ ไชยฟู

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสัตวแพทย์

งานรักษาความสะอาด

นายสุรพงษ์ เพ็งวิภาศ

สัตวแพทย์อาวุโส

นายสมบัติ สิทธิกุล

พนักงานขับรถยนต์

นายปรีชา คนอยู่

คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์

นายประสาน  คิดอ่าน

คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายสมพงษ์  เสารฝั้น

คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

งานธุรการ

นางสาวเบญจวรรณ  วงศ์ไชยา

พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

นายขจรชัย  ชูคำ

คนงานกวาดถนน

นายนิวัฒน์  ปัญญาวิชัย

คนงานกวาดถนน

นายปรีชา  วงศ์เมทา

พนักงานจ้างปฏิบัติงาน สสส.

นายนพ  คิดอ่าน

คนงานกวาดถนน

นายบัญชา  ไชยวงค์

คนงานกวาดถนน

นายสาคร  วงศ์ขัด

คนงานกวาดถนน

นางสาวโสพิศ  คนมาก  พนักงานกวาดถนน

นายสังวร  ป้อสีลา  พนักงานจ้างปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ

นายบันลือ  ป้อสีลา  พนักงานปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ

นายธนากร  ปุ้มตะมะ  พนักงานปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ

นายณรงค์  ตามคุณ  พนักงานปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ

นายสามารถ  อยู่เป็นสุข   พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ