ประชุมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคีเครือข่าย ประธาน อสม. ทุกชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ