หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564 – 2566)

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 – 2566

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นของเทศบาล พ.ศ. 2564

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนพัฒนาพนักงาน 2564-2566

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การพัฒนาบุคลากร

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

คลิกเพื่อดูเอกสาร

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

คลิกเพื่อดูเอกสาร

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ2563

คลิกเพื่อดูเอกสาร

เอกสารเผยแพร่ความรู้ระเบียบข้อกฏหมาย

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงฉบับที่1

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

คลิกเพื่อดูเอกสาร

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565

คลิกเพื่อดูเอกสาร

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิกเพื่อดูเอกสาร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาบและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิกเพื่อดูเอกสาร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่64) พ.ศ. 2563

คลิกเพื่อดูเอกสาร

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

คลิกเพื่อดูเอกสาร

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่12)

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งข้าราชการฯ

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แผนอัตรากำลัง3ปี  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2565

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

คลิกเพื่อดูเอกสาร