วันที่ 27 มิถุนายน 2561 กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ คณะทำงานแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ อำเภอวังเหนือและ             ผู้บริหาร ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้พิการ, ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง,ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลวังเหนือ จำนวน 3 รายคือ
1.นางน้อย นันต๊ะกูล บ้านเลขที่ 675 หมู่ที่ 4 ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
2.นางปุ๋ย จันทร์ขาว บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 5 พิการตาบอด ทั้ง 2 ข้าง
3.นางสาวเกียด คิดอ่าน บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 4 ผู้พิการติด เตียง แขน ขา อ่อนแรง