กีฬาเยาวชนเเละชุนชนสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังเหนือใน

วันที่ 17 กพ. 61ณ ลานภูมิทัศน์ริมน้ำวัง