งบแสดงฐานะการเงิน 61

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินราบรับ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

หมายเหตุ 1

หมายเหตุ 2

หมายเหตุ 3

หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5

หมายเหตุ 6

หมายเหตุ 7

หมายเหตุ 8

หมายเหตุ 9

หมายเหตุ 9.1

หมายเหตุ 10

หมายเหตุ 11

หมายเหตุ 11.1