ห้วงเดือนมิถุนายน ผ่านมาเทศบาลตำบลวังเหนือได้พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและไวรัสซิกา

ในเขตชุมชนขุนวังสามัคคี , ชุมชนทรัพย์เจริญ ,ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี , ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ ,

ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา และชุมชนแม่เฮียวสามัคคี