เทศบาลตำบลวังเหนือได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ,จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ ,แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือและแนวทางช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลวังเหนือ

 

 

By | 2018-09-20T09:30:23+00:00 September 29th, 2018|คู่มือประชาชน|