ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนของเทศบาลตำบลวังเหนือเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชนรวมทั้งเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามแนวทางกระบวนการยุติธรรม

 

By | 2019-10-10T02:12:49+00:00 October 9th, 2019|คู่มือประชาชน|